SilentGoodie

47 tekstów – auto­rem jest Si­len­tGoodie.

Być mądrym, mądrzej­szym, prawdziwym... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 października 2013, 20:12

Szczęśli­wy człowiek przes­ta­je liczyć czas, a spełniony czas liczy czas tyl­ko dla przyjaciół... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 4 marca 2013, 20:00

Lep­sza głucha cisza od mar­nych słów... 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 20 lutego 2013, 21:28

Każdy może mieć włas­ne zda­nie. Każdy ma pra­wo być kim­kolwiek chce. Ale zaw­sze trze­ba pa­miętać, ze choć każdy ma in­ne zda­nie nie można do­godzić każdemu 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 19 lutego 2013, 14:07

Jeżeli naj­większym skar­bem jest przy­jaciel to jak bar­dzo jes­teśmy bogaci? 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 13 lutego 2013, 20:16

jak coś ro­bisz rób to do końca uważaj nikt nie może sie wtrącać
http://www.tekstowo.pl/piosenka,green_day,eye_of_the_tiger.html 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 1 lutego 2013, 20:09

Tar­czą wiara, mie­czem miłość je­dyny sposób do wyg­ra­nia wal­ki z losem... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 30 stycznia 2013, 17:06

Zam­knęłam te drzwi by ot­worzyć następne 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 21 stycznia 2013, 11:07

-Miłość i niena­wiść w jed­nej osobie?
-Ko­biety żeś nie widział?! 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 19 stycznia 2013, 19:31

Na roz­sta­ju dróg spot­kały się trzy sios­try: wiara, nadzieja i miłość. Cze­kały one na Spra­wied­li­wość. Trwało to długo więc zaczęły roz­myślać: która jest pier­wsza, a która os­tatnia. Na­deszła Spra­wied­li­wość i pos­ta­nowiły jej spy­tać o zdanie.
Po chwi­li Spra­wied­li­wość od­po­wie­działa: Pier­wsza jest Nadzieja, po­tem jest miłość, a później jest wiara...
-A ty gdzie jes­teś?- spy­tała wiara.
-Ja jes­tem os­tatnia bo mu­si być prze­cież jeszcze spra­wied­li­wy podział majątku... 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 18 stycznia 2013, 19:19
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność